İşbu ‘’Gizlilik Sözleşmesi’’ (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır Yorum At Para Kazan
adresinde mukim www.yorumatparakazan.com. (bundan böyle “Yorum At Para Kazan” olarak anılacaktır) ile
diğer tarafta www.yorumatparakazan.com adresinde mukim Yorum At Para Kazan. (bundan böyle ‘’FİRMA” olarak
anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

Yorum At Para Kazan ve FİRMA bundan böyle ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

1. Amaç:

Taraflar, ihtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere taraflarca yapılacak tüm görüşmeler
sırasında birbirlerine yapacakları açıklamalarda kendilerine ait bir takım Gizli Bilgileri birbirleri ile
paylaşabileceklerdir.

İşbu Sözleşme, Tarafların görüşmeleri süresince yapacakları çalışmalarda birbirlerine açacakları
gizlilik dereceli bilgilerin mübadele usulünün belirlenmesi ve bir tarafça diğer tarafa açılan Gizli
Bilgilerin korunmasına yönelik olarak hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.
İşbu Sözleşme, Tarafları, herhangi bir doküman ve/veya bilgiyi birbirlerine açma/verme
yükümlüğüne sokmaz.

2. Gizli Bilginin Tanımı ve Kapsamı:

İşbu sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen amaç doğrultusunda Taraflar arasında mübadele
edilebilecek “Gizli Bilgi”, bunların sahibi olan Taraf’ın, ticari sır mahiyetinde ve/veya mülkiyeti
altındaki bilgilerinin tamamı anlamına gelir; bunlara herhangi bir sınırlama olmaksızın, tasarım
bilgileri, teknik bilgiler, ticari sırlar, fikir ve buluşlar, projeler, çizimler, modeller, yazılım
programları, algoritmalar, yazılım modülleri, program kaynak kodları, teknik özellikler, ürün plan
ve teknolojileri, yazılım kullanıcı kitapçıkları, pazarlama bilgileri, müşteri listeleri, tahmin ve
değerlendirmeler, finansal raporlar, kontrat hükümleri, kayıtlar ve söz konusu Taraf’ın işiyle ilgili
tüm bilgi ve malzemeler, Yorum At Para Kazan’nn kendisine, hissedarlarına, iştiraklerine, ruhsat vermiş
olduğu diğer kişilere, müşterilerine ve danışmanlarına ilişkin her türlü ürün, mal ve hizmet, bunları
elde etmede kullanılan yöntem, ticari sır, her türlü formül, know-how, patent, buluş, dizayn,
müşteri listeleri, bütçe, iş geliştirme, pazarlama ve fiyatlama plan ve stratejileri ve benzeri her
türlü bilgiyi kapsar.

Sözlü, görsel, örnekler veya modeller ile açıklanan (yazılı olmayan) ve gizlilik derecesi olan bilgiler
ve/veya bilgiyi açan Tarafça diğer Tarafa verilebilecek projelerin, çizimlerin, cihazların veya
komponentlerinin incelenmesi, test edilmesi ve benzeri yöntemlerin kullanılması sureti ile
edinilebilecek gizlilik dereceli bilgiler de bundan böyle “Gizli Bilgi” olarak anılacaktır ve bu Sözleşme
kapsamında işlem görecektir.

Sözlü olarak açılan bilgi, bu bilgiyi açan Tarafça bilgiyi açtığı zaman, sözlü olarak verilen bu bilginin
Gizli Bilgi olduğunu açıkça belirttiği ve bilgiyi açtıktan sonraki 10 (on) gün içinde diğer Taraf’a yazılı
olarak bildirdiği takdirde, sözlü şekilde diğer tarafa verilen bilgi Gizli Bilgi olarak işlem görecektir.
Bilgiler; Gizli Bilgi gibi korunup, kullanılacaktır.

2/7

3. Gizli Bilginin Kullanım Koşulları:

Gizli bilgiyi alan taraf, bu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin aşağıdaki 8. maddeye uygun olarak
feshedilmesi veya geçerlilik süresinin bitmesi halinde, fesih veya sona erme tarihinden itibaren
süresiz olarak şekilde Gizli Bilgi’nin koruma ve kullanımına yönelik olarak aşağıdaki maddelere
uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder:

a) Gizli Bilgiyi sadece diğer Tarafça verilme amacına uygun olarak kullanmak,
b) Gizli Bilgiyi konuyla ilgili olmaları şartıyla “bilmesi gereken” prensibine göre kendi personeline
bu Sözleşme şartlarına uymalarını sağlamak sureti ile vermek,
c) Gizli bilgiyi açan tarafın Gizli Bilgisine en az kendisine ait olan ve aynı derecede önemli Gizli
Bilgiyi korumak için sarf ettiği itinayı göstermek,
d) Gizli Bilgiyi, Gizli Bilgiyi açan Tarafın yazılı onayı olmadan hissedarları, bağlı şirketleri ve yan
kuruluşları dahil olmak üzere üçüncü şahıslara açıklamamak,
e) İşbu Sözleşme’nin amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli olan haller dışında, Gizli Bilgiyi
tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde kopyalamamak veya çoğaltmamak; eğer bu
Sözleşme’nin amacı dahilince tamamen veya kısmen kopyalanmış veya çoğaltılmışsa, kopyalanmış
veya çoğaltılmış nüshaların üzerinde orijinal metnin üzerinde bulunanlara eşdeğer kısıtlayıcı bir
ibare koymak,
f) İşbu Sözleşme amacına uygun olarak gerekmesi halinde, Gizli Bilginin aktarıldığı kuruluş, alt
yüklenici ya da diğer üçüncü tarafların da Gizli Bilginin saklanması ve açıklanması ile ilgili olarak
aynı sınırlamalara bağlı olmasını sağlamak.

4. Gizli Bilgi Kapsamında Olmayan Bilgi:

Gizli Bilgiyi alan Tarafın aşağıda belirtilen niteliklere sahip herhangi bir Gizli Bilgiye ilişkin olarak 4.
madde altında belirtilen hiçbir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmayacaktır:
a) Gizli Bilgi alındığı tarihte, Gizli Bilgiyi alan Tarafça biliniyorsa ve bu durum delil(ler) ile
kanıtlanabiliyorsa,
b) Gizli Bilgiyi alan Tarafın bu Gizli Bilgilerden haberdar olmayan personelince bağımsız olarak
geliştirilmişse ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyorsa,
c) Kamu tarafından o sırada biliniyorsa veya Gizli Bilgiyi alan Tarafın hiçbir kusuru olmaksızın
kamuya daha sonra bildirilmişse,
d) Benzer kısıtlamalar olmaksızın ve işbu Sözleşmeyi ihlal etmeksizin, üçüncü bir şahıstan, üçüncü
şahsın Gizli Bilgisini ifşa etmeme yükümlülüğü altında olmadığına ilişkin gerekli tüm araştırma ve
incelemelerin yerine getirilmesini müteakip, kanuni bir şekilde alınmışlarsa ve bu durum delil(ler)
ile kanıtlanabiliyorsa,
e) Gizli Bilgiyi alan Tarafın Hükümetine kanunlar çerçevesi içinde ifşa edilmesi gerekli ise, Gizli
Bilgiyi açan Tarafı önceden yazılı olarak bilgilendirmek suretiyle,
f) Yayınlanmaları veya kullanılmaları bilgiyi açan Tarafın yazılı izni ile onaylanmışsa.

3/7

5. Gizli Bilginin Mülkiyeti:

Taraflardan her biri gizli bilgilerinin ve bu bilgilerdeki haklarının kendi mülkiyetinde olduğunu ve
bu bilgilerin ifşa eden tarafa herhangi bir hak ya da mülkiyet hakkı vermeyeceğini kabul eder.
Bu sözleşmede kapsamındaki hiçbir madde Taraflara, diğer tarafın yazılım/bilgi/eser/ürün
mahiyetindeki Gizli Bilgisi üzerinde fikri ve sınaî haklar mevzuatı veya diğer mevzuat uyarınca
korunan özel bir kullanma hakkı/lisansı verdiği şeklinde yorumlanamaz. Taraflar bu tür kullanma
haklarını ancak bu sözleşmeden bağımsız başka sözleşmelerle elde edebilir.
6. Sorumsuzluk Hali:
Bu Sözleşme kapsamında bir tarafça diğer tarafa açılan Gizli Bilgilerde bulunan herhangi bir hata
ya da eksiklik nedeniyle, kullanan Tarafın cihaz, araç, gereçlerinde, personelinde ve/veya üçüncü
şahıslarda doğrudan, dolaylı, özel, arızi veya neticesi kullanım zararı, kâr kaybı veya diğer her türlü
kayıplardan bilgiyi açan Taraf sorumlu tutulmayacaktır.

7. Sözleşmenin İhlali:

7.1 Taraflar, bu Sözleşme kapsamında ve özellikle bu Sözleşmeye göre elde edilen Gizli Bilginin
korunmasına ilişkin yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi durumunda ihlal eden Taraf,
meydana gelebilecek, Mahkeme tarafından hükmedilen zarar ve ziyanı karşılamakla yükümlü
olacaktır. Ayrıca;
a) Gizli Bilgilerin ifşa edildiğinin veya kullanıldığının ortaya çıkması halinde olan Taraf daha başka
açıklama yapılmasını veya kullanımı önlemek için gayret sarf edecektir.
b) Alan Taraf, gizli bilgi veren Tarafa o sıradaki mevcut şartları derhal bildirecek ve gizli bilgi veren
Tarafça talep edilen tüm düzeltici önlemleri uygulamaya koyacaktır.
7.2 Taraflardan birinin işbu Sözleşmenin herhangi bir şekilde ihlalinden doğan bir hak veya
yetkisini kullanmaması veya ertelemesi, işbu Sözleşmedeki herhangi bir hakkından vazgeçtiği
anlamına gelmez veya bu hakkın daha sonra kullanılmasına ya da müteakip ihlal hallerinde diğer
hak ve yetkilerini kullanmasına engel teşkil etmez.

8. Sözleşmenin Süresi

İşbu Sözleşme, Tarafların yazılı mutabakatı ile uzatılmadığı takdirde, imza tarihinden itibaren bir
(1) yıl süre ile yürürlükte kalacaktır ve süresi sonunda başka bir ihbara gerek olmaksızın geçersiz
olacaktır.
Ancak, Taraflardan her biri diğer Tarafa 30 (otuz) takvim günü önceden yazılı ihbarda bulunarak
bu Sözleşmeyi sona erme tarihinden önce feshedebilir. Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona
ermesi halinde tarafların gizliliğe ilişkin yükümlülükleri süresiz olarak devam edecektir.
Bu Sözleşme burada belirtildiği üzere feshedildiği veya sona erdiği takdirde, bilgiyi açan Tarafa ait
olan ve diğer Tarafın elinde bulunan tüm bilgiler ve belgelerin kopyaları, bilgiyi açan Tarafın talebi
halinde iade edilecek veya imha edilecektir.

4/7

9. Uyuşmazlıkların Halli:

Bu Sözleşmenin yorum ve icrasından doğabilecek bütün anlaşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti
kanunları uygulanacak olup, anlaşmazlıklara bakmaya İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra
Daireleri münhasıran yetkili olacaktır.

10. Masraflar:

Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği çalışmalar için yapması gerekebilecek
harcamaları diğer Taraftan talep etmemeyi kabul eder.

11. Sözleşmenin Bütünü ve Tadilat:

Yukarıdaki maddeler Taraflar arasındaki Sözleşmenin tümünü teşkil etmekte olup, bu Sözleşmenin
konusuna ilişkin olarak daha önce sözlü veya yazılı olarak yapılmış olan her türlü anlaşmanın,
taahhüdün, mutabakatın yerine geçer.
Bu Sözleşmede değişiklik ancak Tarafların yazılı mutabakatı ile yapılabilir.

12. Maddelerin Ayrılabilirliği:

İşbu Sözleşme hükümlerinden biri veya birkaçının, herhangi bir kanun veya düzenleme altında
geçersiz, yasadışı ve uygulanamaz ilan edilmesi halinde, geride kalan hükümlerin geçerliliği,
yasallığı ve uygulanabilirliği bundan hiçbir şekilde etkilenmeyecek veya zarar görmeyecektir.

13. Devir Yasağı:

İşbu Sözleşme ve/veya buna bağlı hak ve yükümlülüklerden hiçbiri, diğer Tarafın önceden alınmış
yazılı izni olmadan, başkaca bir üçüncü kişiye devir ve temlik edilemez.

14. İş İlişkisi:

İşbu Sözleşme, burada açıklanan hükümler haricinde, Taraflara herhangi bir hak ve yükümlülük
getirmez, ayrıca; Taraflar açısından ortaklık veya resmi mahiyette başka bir işin kurulmasını
amaçladığı, gelecekte başka bir sözleşme yapılacağı şeklinde yorumlanamaz.

15. Tebligat adresleri:

İşbu Sözleşmeye uygun olarak verilmesi gerekli veya verilmesine izin verilen her türlü bildirim,
talep, istek ve diğer bildirimler yazılı şekilde Türkçe olarak hazırlanır, iadeli taahhütlü posta ya da
noter vasıtası ile karşı Tarafa teslim edilir. Bildirimler, Sözleşme’nin ilk sayfasında belirtilen
Taraflara ait adreslere yapılır. Bu adreslerdeki değişiklikler diğer taraf yazılı olarak bildirilir. Söz
konusu adresler, Tarafların kanuni ikametgâhları olup, bu adreslere yapılacak tebligatlar
muhatabına ulaşmış kabul edilir.